QRCode
 
 
ประกาศ/ข่าว
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝากแจ้งข่าวประกาศ
ผ่านเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว

ได้ที่
E-mail : ahg_dld@hotmail.com
หรือ
โทร : 0-4425-1822 ต่อ 13
โทรสาร : 0-4424 - 5072

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
หนังสือ/หนังสือเวียน
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2557 (28 ตุลาคม 2556)
- เรียนปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0008.1/ว5256 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ1)
 
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2556 (11 กรกฎาคม 2556)
- เรียนปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0008.1/ว544 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ1)
 
 

โครงการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ 2556 (3 มิถุนายน 2556)
- ที่ นม 0008/ว2561 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
- ที่ กษ 0610.04/ว11073 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
- กำหนดการฝึกอบรม
- มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก H7N9

 
 

โครงการสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556(19 กันยายน 2555)
- เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว3887 ลงวันที่ 19 กัยายน 2555
- เรียนผู้ว่าราชการาจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.08/ว19931 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555
- แบบสรุปจำนวนอปท.ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556
- ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556

 
โครงการเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (25 กรกฎาคม 2555)
- เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว3016 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจัหงวัดนครราชสีมา ประจำปี 2555
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ กษ 0616(3)/ว2120 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
- โครงการเร่งรัดสร้างพื้นที่ฟาร์มปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2555
 
การจัดทำกลุ่มและสหกรณ์ปลอดโรคปลูเซลโลซีสและทูเบอร์คูโลซีสในฟาร์มโคนม (10 กรกฎาคม 2555)
- เรียนปศุสัตว์อำเภอ 10 อำเภอ ที่ นม0007.1/ ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2555
- กำหนดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
- แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
 

แบบรายงานปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง (15 มีนาคม 2555)
- แบบ ฉ.ว.1

 
การทำเครื่องหมายที่ตัวสัตว์ ซึ่งจะขออนุญาตเคลื่อนย้ายไปยังท้องที่ต่างจังหวัด(6 ธันวาคม 2554)
- เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ
- สำเนาประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องรูปแบบ วิธีการและตำแหน่ง เครื่องหมายที่ตัวสัตว์

- สำเนาระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายหรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546
-
แนวทางการปฏิบติในการจัดหาเครื่องหมายที่ตัวสัตว์
-
รายชื่อผู้ผลิตเครื่องหมายที่ตัวสัตว์ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะจากกรมปศุสัตว
 
 

แนวทางการซากสัตว์ปีกที่ตายปกติหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์ม (12 ตุลาคม 2554)
- เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว4617 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2554
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่กษ 0610.04/ว19244 ลงวันที่ 5 กันยายน 2554
- เรียนผู้ประกอบการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- เอกสารแนบ 1 แบบคำขอรับรองฟาร์มสัตว์ปีกเพื่อนำสัตว์ปีกตายปกติ หรือคัดทิ้งออกจากฟาร์ม
- เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรองฟาร์มสัตว์ปีกที่นำซากสัตว์ปีกตายปกติหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์มไปยังบ่อปลา
- เอกสารแนบ 3 หนังสือรับรองฟาร์ม
- เอกสารแนบ 4 แบบรายงานสัตว์ปีกป่วยตาย
- เอกสารแนบ 5 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรองฟาร์มสัตว์ปีกที่นำซากสัตว์ปีกตายปกติหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์มไปยังโรงงาน
- เอกสารแนบ 6 แบบคำขอรับรองโรงงานกำจัดซากสัตว์ปีก (Rendering plant)
- เอกสารแนบ 7 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรองโรงงานกำจัดซากสัตว์ปีก
- เอกสารแนบ 8 หนังสือรับรองโรงงาน
- เอกสารแนบ 9 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ตายปกติหรือคัดทิ้ง
- เอกสารแนบ 10 หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายซากสัตว์ปีก
- แนวทางการปฏิบัติการนำซากสัตว์ปีกที่ตายหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์ม
- วิธีการหมักมูลสัตว์ปีกก่อนนำออกจากฟาร์ม

 

มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายและจำหน่ายซากสัตว์ (29 มิถุนายน 2554)
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด ด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.04/ว.12977 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554
- เรียนปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ที่นม
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ โรงชำแหละเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการปฏิบัติการจับกุมหรือแจ้งความดำเนินคดีผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ปีก
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ทำการค้าซากสัตว์ที่โรงชำแหละหรือตัดแต่งซากสัตว์

 
ขอเชิญส่งผลงานประกวดแข่งขันรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 (14 มิถุนายน 2554)
- เรียนปสุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว467 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
- เรียนปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 0422.4/ว250 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
- โครงการประกวดโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554
- เกณฑ์การประเมินผลงาน
- รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554
 
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา (28 เมษายน 2554)
- เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว1299 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554
- คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1051/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา
- แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวปีงบประมาณ 2554(แก้ไขเพิ่มเติม)
- แผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปใน พ.ศ.2563
- หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมบทบาทองค์การปกครองส่วนที่ถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและประชาชน
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมความรู้ ทักษะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- ภาคผนวก
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (24กุมภาพันธ์ 2554)
- เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว637 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ กษ 0610.08/ว27505 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง "กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนันขบ้าให้แก่สุนัขบ้าให้แก่สุนัขโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม"
- แบบสรุปรายงานการสนับสนุนจาก อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ (สำหรับ ปศต.)
- แบบรายงานผลงานโครงการฯ (สำหรับ ปศต.)
- หนังสือมอบอำนาจให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง(17 กุมภาพันธ์ 2554)
- รายละเอียดการปรับระบบการเลี้ยง
- แบบรายงานผลการปฏิบติงานการปฏิบัติงานการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ (ปชว.1)
- แบบรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- ปริมาณสัตว์ปีกของจังหวัดนครราชสีมา รายอำเภอ
 
การขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว (16 กุมภาพันธ์ 2554)
- แบบเอกสารขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
แผนการนิเทศงานผสมเทียมหน่วยผสมเทียมในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2554 (14 กุมภาพันธ์ 2554)
- เรียนปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/256 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
- แผนการนิเทศงานผสมเทียมหน่วยผสมเทียมในจังหวัดนครราชสีมา
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554 (5มกราคม 2554)
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ กษ 0610.04/ว27661 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
- โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554
- เอกสารแนบ 1 นิยามโรคไข้วหัดนก กรณีสงสัยว่าป่วย
- เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้วหัดนก สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำอำเภอ
- เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างตามกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (ตก.1)
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2554 (5 มกราคม 2554)
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ที่ กษ 0610.04/ว26625 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554
- โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
- แบบรายงานการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง

การส่งตัวอย่างหัวสัตว์ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก ปีงบประมาณ 2554 (30 ธันวาคม 2553)
- แผนการส่งตัวอย่างหัวสัตว์ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก ปีงบประมาณ 2554
- แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 
การป้องกันโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีกรายย่อย ( 27 ธันวาคม 2553)
- เรียนปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว 1687 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ กษ 0610.04/ว 26257 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553
- เอกสารแนบ 1 แนวทางการพ่นยาฆ่าเชื้อ
- เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการรณรงค์ฉีดวัคซีนพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
- เอกสารแนบ 3 โปรแกรมการใช้วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก
 

แจ้งการฝึกอบรมฯ เพื่อประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ชั้นสอง
- ที่ สพ.สภ..ว๐๐๒๒๓/๒๕๕๓ เรียนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
- ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๐/๒๕๕๓ เรื่องการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่อายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง
- ใบจองห้องพัก
- รายละเอียดการจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับการต่อายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2554
- แบบฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตรการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง
- แบบสอบถามเพื่อการดำเนินการต่อายุใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองสัตวแพทยสภา

 
สำรวจจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (19 พ.ย.53)
- เรียนปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว.1504 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
- เรียนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ที่ กษ 0616(3)/ว.2972
- เอกสารแนบ 1 แนวทางการดำเนินโครงการ
- เอกสารแนบ 2 โครงการรณรรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- เอกสารแนบ 3 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ขอส่งแผนการรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมารายิกเซพติกซีเมีย รอบที่ 1/2554 และแผนการดำเนินการทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยง(16 พ.ย.53)
- เรียนปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว1491 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
- เอกสารแนบ 1 สรุปรายงานแผล/ผล การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ รายตำบล (กคร5)
- เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานแผล/ผล การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ รายหมู่บ้าน (กคร5)
- เอกสารแนบ 3 ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แยกตามลักษณะการเลี้ยง
- เอกสารแนบ 4 รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร4)
- เอกสารแนบ 5 สรุปผลการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
- เอกสารแนบ 6 แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคปากและเท้าเปื่อย

 
 
แนวทางการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง (16 ก.ย.53)
- เรียนปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว1169 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553
- เอกสารแนบ1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง (แบบปท.1)
- เอกสารแนบ2 ทะเบัยนเป็ดไล่ทุ่ง (แบบปท.2)
- เอกสารแนบ3 สรุปข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง (แบบปท.2/1)
- เอกสารแนบ4 แบบแจ้งความประสงค์ขออนุญาตนำเป็ดเลี้ยงไล่ทุ่งหรือลูกอนุบาลเข้าเลี้ยงในพื้นที่ปลายทาง (แบบ ปท.3)
- เอกสารแนบ5 หนังสืออนุญาตให้นำเป็ดมาเลี้ยงไล่ทุ่งหรือนำลูกเป็ดมาอนุบาลในพื้นที่ (แบบ ปท.4)

- แบบรายงานเป็ดไล่ทุ่ง ประจำเดือน (กรณีไม่อยู่ในพื้นที่ เคลื่อนย้าย / ปลายทาง)
 
แนวทางการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค (16 ก.ย.53)
- เรียนปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ที่ นม 0007/ว1168 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553
- เอกสารแนบ1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค (แบบ กช.1)
- เอกสารแนบ2 แบบประเมินหลักเกณฑ์สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค (แบบ กช.2)
- เอกสารแนบ3 ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน (แบบ กช.3)

 
 
การเคลื่อนย้ายสัตว์กีบคู่เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก (24 ส.ค. 53)
- หนังสือ ที่ กษ 0610.06/ว 40 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553
 

การป้องกันโรคไข้หวัดนก และและสถานการณ์โรคในจังหวัดนครราชสีมา  : 6-7-55
สัตว์ปีกป่วยตายที่อ่างทอง : 26-8-53
โรคระบาดสัตว์ในสุกรชนิดโรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ ( PRRS ) จังหวัดหนองคาย  ( ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553  )
กรมปศุสัตว์ ตรวจพบเชื้อรา Aspergillus ในเป็ดไล่ทุ่งที่ตายจำนวนมาก จังหวัดพิษณุโลก : 25-06-53
  กรมปศุสัตว์ ยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบโรคไข้หวัดนก หลังจากพบเป็ดไล่ทุ่งตายที่จังหวัดพิษณุโลก  : 21-06-53
  กรมปศุสัตว์ ยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบโรคไข้หวัดนกหลังจากพบนกปากห่างตายเป็นจำนวนมาก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (7 พ.ค.53) 
  กรมปศุสัตว์ สั่งเข้มเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก หลังจากพบนกปากห่างตายเป็นจำนวนมากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (4 พ.ค.53)  
 กรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินการกำจัดโรคบรูเซลโลซีส พร้อมกันทั่วประเทศ  
  กรมปศุสัตว์ยืนยันไม่พบโรคไข้หวัดนกระบาดในจังหวัดสุพรรณบุรี  
  กรมปศุสัตว์ยืนยันยังไม่พบโรคไข้หวัดนกระบาดในประเทศไทย 
  กระทรวงเกษตรฯรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1 ในสุกร 
  กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ไก่ชนและไก่พื้นเมืองเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกใน ช่วงฤดูหนาว 
  กรมปศุสัตว์ สั่งเข้มงวดเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจ


ข่าวข่าวปศุสัตว์ย้อนหลัง
 


พัฒนาเว็ปไซต์โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 6 ถนนวัชรสฤษดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4425-1822 ต่อ 13 โทรสาร 0-4424 - 5072 E - mail : ahg_dld@hotmail.com